English version below

Скъпи Карате приятели, имаме страхотна новина! През месец декември 2022 г. България в лицето на Симеон Иванов и зала за карате Широ Доджо, след няколко години неуморна работа бе приета за член и вече е част от световното Карате-до Шотокай (KDS) семейство.

KDS е организация, ангажирана с практикуването и преподаването на Карате-до, според практиката на майстор Митсусуке Харада и стила е отворен за всеки човек, който има истински интерес към обучението по карате. Организацията е създадена през 1965 г. от майстор Харада. Още в миналото сенсей Харада се е дистанцирал от водените от различните карате организации политики и се е концентрирал в истинската същност на Карате-до – неговото практикуване. Карате е форма на самозащита и в истинската си същност не разчита на никакви оръжия. Карате учи човека да се защитава, използвайки движенията на собственото си тяло.
Името „Шотокай“ означава групата на Шото (Шото е бил писателския псевдоним на Гичин Фунакоши). Шотокай официално е основана от семейство Фунакоши, за да се погрижи за организирането на неговото погребение. Групата се е състояла от неговите най-доверени ученици, които той е вярвал, че ще продължат развитието на неговото Шотокан карате.

В резултат на политически и персонални различия, след кончината на О‘сенсей, Шотокай остава като група, в която се преподава и развива Карате-до, така, както го е преподавал самият Фунакоши.

Известни членове на Шотокай групата са били старшите ученици на Фунакоши – Шигеро Егами и Геншин Хирониши. По това време майстор Харада е бил в Бразилия да представя Шотокан Карате. Поради близките си връзки с гореспоменатите майстори, той естествено е станал член на Шотокай. През 1965 г. майстор Харада създава KDS с основна цел да преподава Шотокан Карате, във формата, в която то е било създадено, без политическа и техническа намеса от други организации.
Тренировъчните методи на KDS са концентрирани върху изучаването на правилната форма на движение, навременната реакция, дистанцията, как да използваме тялото си, за да го развием цялостно. Тренировките са неформални и приятелски и помагат на хората, без значение от пол, възраст, физическо състояние и т.н. да изкарат на повърхността най-добрите свои качества.

Митсусуке Харада (1928-2021)
20190823_120803

Майстор Харада е получил 5-ти Дан от Гичин Фунакоши (О‘сенсей) – основател на модерното Карате-до в Япония. От тогава майстор Харада не е получавал по-висока степен. 5 Дан е най-високата степен, която дава KDS – традиция, наследена от О‘сенсей, която не е променяна след това.
Той започва практиката си по Карате през 1943 г. под ръководството на Геншин Хирониши, който тогава все още е четвърти дан. През годините продължава да учи от Гичин Фунакоши, Гиго Фунакоши, Тадао Окуяма и Шигеро Егами.
По нататък пътя на Сенсей Харада го отвежда в Бразилия, където поставя началото и развива Карате. В едно свое интервю той разказва много интересна история, оказала голямо влияние за бъдещата му работа:

Въпрос: Когато за първи път станахте пионер в Шотокан организацията в Южна Америка, не се присъединихте към Япония, защо беше това?

М.Х.: Първоначално нарекох моята група Карате-до Шотокан Бразилия, което означава Японски клон Шотокан. Написах писмо на О’Сенсей с молба за разрешение да създам клон на японското Шотокан карате. Но той каза не! Той искаше да създам бразилско Карате, както направи О’Сенсей, когато донесе карате в Япония от Окинава. Затова ни нарекох Karate-do Brasileiro, което означава бразилски шотокан. Всяка Карате нация трябва да бъде независима и не е необходимо да бъде клон на Япония. Разбира се, че се разпознаваме, но това е достатъчно.

През 2007 г. кралица Елизабет II назначава М. Харада за член на Ордена на Британската империя за заслугите му към Карате.

Патрик Хаутанен
IMG_3196-
Патрик е официален представител на Карате-до Шотокай (KDS) за Финландия. Той е притежател на 5 Дан. Патрик започва да практикува Карате през 1986 година. Отива в доджото, воден от идеята, че карате е това, което правят Чък Норис и Брус Лий . Попада в доджо, в което се практикува Шотокай. Идеята му за карате се променя коренно. Според Патрик Карате-до Шотокай съчетава тежки физически тренировки, комбинирани с научен подход към биомеханиката и ментално съзряване, чрез концентрация на ума. Патрик споделя, че Шотокай подобрява качеството му на живот в здравословно и физическо отношение, среща го с фантастични хора в различни краища на света. От ноември 2022г отговаря за развитието на практикуващите Карате-до Шотокай в България.

В България, група каратеки от Широ Доджо практикува Карате-до Шотокай от 2017 г. Посещаваме семинари в чужбина и организираме такива в България. Всяко от тези мероприятия ни зарежда с мотивация, страст, нови знания и умения, срещи със стари и нови приятели. Желанието ни е да развием Карате-до Шотокай у нас, защото ни представя различна гледна точка за бойните изкуства и ползите от тях.

Нашето доджо и групата ни са отворени за нови желаещи да практикуват Карате-до Шотокай! Убедени сме, че интересното по пътя на Карате тепърва предстои и го очакваме с нетърпение!

My dear Karate friends,
We have incredible news! During the month of December 2022, Bulgaria gained membership in the Karate-Do Shotokai (KDS) family through the tireless years’ efforts of Simeon Ivanov of Shiro Dojo.

KDS is an organisation dedicated to the practice and teaching of Karate-Do, in accordance with the teachings of master Mitsusuke Harada. Their style is available for anyone who truly wishes to study the ways of Karate. The organisation was created in 1965 by master Harada himself. Ever since, he and his students have dedicated themselves to the true essence and practice of Karate, and has since distanced himself from the political endeavours associated with the other Karate organisations. Karate is, in its roots, a method of self defense without the use of weaponry, it teaches one to defend one’s self, using their bodies’ abilities alone.

The name “Shotokai” means The Group Of Shoto (Shoto was the pseudonym for Gichin Funakoshi), and therefore is officially created by the Funakoshi family to help with his burial. The group consists of his closest students, whom he believed would further develop his Shotokan Karate. As a result of the political and personal differences, after the death of O’Sensei, Shotokai remains as a group that teaches and develops Karate-Do as Funakoshi himself had taught.

Famous members of the Shotokai group were Funakoshi’s oldest students, Shigeru Egami and Genshin Hiroshishi. At this time, master Harada had been in Brazil to demonstrate Shotokan Karate. Because of his ties to the aforementioned masters, he naturally joined Shotokai. In 1965, master Harada creates KDS to teach Karate as it was intended to be taught, without political and technical interferences from other organisations.
The training methods of KDS focuses on moving in the right form, immediate reactions, attuned reflexes, distance precision, how to use one’s body, and how to develop as a whole. The trainings themselves are familiar and friendly to people of all ages, regardless of gender, race, or bodily disabilities, and help bring out the best qualities within one’s self.

Mistsusuke Harada (1928-2021)
Master Harada was given his 5th dan by (Sensei) Gichin Funakoshi, who established the modern Karate-Do in Japan. He has not gotten any higher ranking, as 5th Dan is the highest level awarded by the KDS traditionally, and that has not changed since O’Sensei’s time.
He began his Karate practice during 1943, under the guidance of Genshin Hironishi, who was 4th Dan at the time. Throughout the years, he continued his practice under Gichini Funakoshi, Gigo Funakoshi, Tadao Okoyama and Shigeru Egami.
Further down his career, Sensei Harada is brought to Brazil, where he establishes and develops Karate. In an interview he recalled an interesting story, which later impacted his career;

Question: ” When you first became a pioneer in Shotokan organisations in South America, you did so without joining Japan, why is that?”
Master Harada: ” I first called my group Karate-Do Shotokan Brasil, which meant a Japanese branch of Shotokan. I sent a letter to O’Sensei, to ask if I could create a branch of Shotokan Karate. He said No! He wanted me to create a Brazilian Karate form, as O’Sensei did when he brought Karate-Do from Okinawa to Japan. That is why I named us Karate-Do Brazileiro, which means Braziliant Shotokan. Every Karate nation has to be independent, and is not necessarily branched from, or tied to, Japan. Of course it will always point towards it, but that is enough.”
In 2007, Queen Elizabeth II ordained M. Harada into the British Empire for his services and dedication in Karate.

Patrick Hautanen
Patrick is the official representative of Karate-Do Shotokai in Finland, and holds 5th dan.
He began his practice in 1986. He enters the dojo, believing that is what Bruce Lee and Chuck Norris practice, and happens to enter one where Shotokai is taught. His views on Karate have then changed completely. According to him, Karate-Do Shotokai consists of vigorous physical training, combined with an approach of bio-mechanics and mental cultivation through concentration of the mind.

Patrick states that Shotokai improved his quality of life in health and physical abilities, and introduces him to magnificent people from all corners of the world. He is responsible for the development of Shotokai Karate-Do in Bulgaria from November 2022.

In Bulgaria, Karate-Do Shotokai has been practised by Shiro Dojo since 2017. We join seminars overseas and organise them in Bulgaria. Every one of these events fuels us with motivation, passion, new knowledge, skills and approaches, and gives us the pleasure of seeing new and old friends again. We wish to develop Shotokai Karate-Do amongst us, because it offers a new point of view towards martial arts and their uses.

Our dojo and group are open for new students who wish to practice Karate-Do Shotokai! We believe the best is yet to come and we are excited about meeting it!